REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STRATO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.stratobikes.cc, prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki z o.o. pod nazwą Strato spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą przy: ul. Bartoszyckiej 8 kod pocztowy 60-434 w Poznaniu, działający pod numerem NIP: 7812023035, REGON: 389415024
2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym stratobikes.cc a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu stratobikes.cc w hiperlink “Regulamin”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej stratobikes.cc odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia, składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2.DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.stratobikes.cc, za którego pośrednictwem Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Sprzedawca – wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki zoo pod nazwą strato spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą przy: ul. Bartoszyckiej 8 kod pocztowy 60-434 w Poznaniu, działający pod numerem NIP: 7812023035, REGON: 389415024, którzy prowadząc działalność zarobkową lub zawodową, proponują sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3.PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie, Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.stratobikes.cc 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
• W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.
9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
• E-mail – strato@strato-bikes.pl
• Facebook Messenger: stratobikes
• Adres korespondencyjny – Strato sp. z o.o. ul. Bartoszycka 8 60-434 Poznań

10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

4.DOSTAWA

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem: Paczkomatów InPost i firm kurierskich.
2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 1-3 dni robocze w przypadku towaru dostępnego na magazynie. W przypadku towaru niedostępnego lub produkowanego na zamówienie czas realizacji może się wydłużyć do 30 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi do 24 godzin, w przypadku Polski.
4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
6. Istnieje możliwość odbioru osobistego na terenie Poznania, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów pomiędzy Klientem a Sklepem (siedziba firmy nie jest Sklepem Stacjonarnym).
7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

5. CENY

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają wszelkie należne podatki.
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w zakładce wysyłka, dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6.REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
• Paynow
• płatność BLIKIEM
• przelew bankowy
• przelewem tradycyjnym
• Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest MBank S.A.
3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

7.REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
• Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
• Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
6. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta
7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
9. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
• na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
• pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
12. Reklamacja powinna zawierać:
• dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
• wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
• numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
• oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
13. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: Strato sp. z o.o. ul. Bartoszycka 8 60-434 Poznań.
14. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
15. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
16. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
17. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

8.PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem. Zapis nie dotyczy zamówień produkowanych na indywidualne zamówienie.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz zwrotu znajduje się w zakładce Zwrot i wymiana.
3. Formularz zwrotu będący odstąpieniem od umowy należy wysłać na adres: Strato sp. z o.o. ul. Bartoszycka 8 60-434 Poznań

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Strato sp. z o.o. ul. Bartoszycka 8 60-434 Poznań.
6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
9. Sprzedawca nie realizuje zwrotu towaru wyprodukowanego na zamówienie klienta z indywidualnym projektem.
10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego 

9.POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.stratobikes.cc.
4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie

 

RODO

W związku z pojawieniem się 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych — popularnym RODO, przekazujemy podstawowe informacje dotyczące rozporządzenia oraz administratora Twoich danych, by wyszczególnić, jakie dane są zbierane od Ciebie, w jaki sposób są one wykorzystywane i jakie masz prawa do kontroli tych informacji.

Co to jest RODO?

RODO (ang. General Data Protection Regulation) jest unijnym rozporządzeniem, które weszło w życie 25 maja 2018 r. Jego zadaniem jest regulacja postępowania z danymi osobowymi w całej Europie. Dotyczy ono m.in. ochrony informacji dotyczących Ciebie. Twoje dane osobowe są nam potrzebne abyśmy mogli dokonać realizacji Twojego zamówienia, lub poinformować o nowościach w naszej ofercie bądź zniżkach. Dzięki RODO masz większą kontrolę nad przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Kto? Kiedy? Jak?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest Starto sp. z o.o  z siedzibą przy ul. Bartoszyckiej 8, 60-434 Poznań, NIP 7812023035.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, pozwalające na Twoją identyfikację. W przypadku Strato  prosimy Cię czasem o podanie pewnych danych w czasie dokonywania zakupów lub w trakcie korzystania ze strony stratobikes.cc  . Są to dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane do faktury, historia zakupów czy informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej. To również informacje na temat cech fizycznych (np. rozmiar skarpetki) czy preferencje marketingowe oraz w zakresie plików cookie (popularnych ciasteczek).

Dlaczego jako stratobikes.cc  przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania danych jest fakt, że są one wymagane do realizacji umowy sprzedaży – dostarczenia towaru, który został przez Ciebie zamówiony. Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale bez niego nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Jest to również potrzebne do przekazywania Ci informacji o nowościach w naszej ofercie, czy okresowych promocjach, które realizują w ten sposób tzw. cel marketingowy, dzięki udzielonej nam zgodzie. Przekazanie nam danych osobowych do celów marketingowych jest również dobrowolne. W momencie zawarcia umowy Twoje dane są również przetwarzane w celach księgowych, logistycznych, a także podatkowych przez tzw. podmioty przetwarzające. Mowa tu o magazynie, który przygotowuje Twoje zamówienie, firmie kurierskiej, która dostarczy Twoją przesyłkę, osobie zajmującej się księgowością i wystawiającej fakturę, czy hostingodawcy, który przechowuje dane zakupowe na serwerze. Podmioty te prowadzą swoje działania również w zgodzie ze standardami wprowadzonymi przez RODO.

Okres przechowywania Twoich danych

stratobikes.cc  będzie przetwarzało Twoje dane osobowe w trakcie trwania okresu umowy, a następnie tak długo, jak wynika to z przepisów obowiązującego prawa lub naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Szczegółowe informacje o okresach przechowywania danych przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie prawa wprowadza dla Ciebie RODO?

Dzięki przepisom RODO masz prawo do:

1. otrzymania informacji, czy Twoje dane są przetwarzane

2. dostępu do swoich danych osobowych, np. możesz zażyczyć sobie ich kopię, oraz uzyskać informację na temat szczegółowego sposobu i celu ich przetwarzania, a także źródle ich pochodzenia.

3. zażądania sprostowania lub korekty danych, jeżeli dane nie są prawidłowe

4. zażądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jednak nie zawsze. Jeżeli Twoje dane są przez nas przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub są przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa, to Twoja prośba może być nieskuteczna. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z prawnie uzasadnionym interesem stratobikes.cc  – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

5. wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.

6. do skorzystania z powyższych prawa. W tym celu skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, jeżeli uznasz, że Twoje prawa są łamane, masz też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyżej przestawiliśmy wszelkie kwestie, które mogą Cię zainteresować. Jeżeli masz jakieś uwagi, dodatkowe pytanie na temat wykorzystania informacji dotyczących Ciebie, napisz do nas, a chętnie odpowiemy.

 

POLITYKA COOKIES

 

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej stratobikes.cc  są zastrzeżone. stratobikes.cc  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Polityka prywatności

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

 

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach stratobikes.cc . stratobikes.cc  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego stratobikes.cc  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych stratobikes.cc  . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Odwiedzającego stratobikes.cc  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Odwiedzającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Odwiedzającego stratobikes.cc  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Odwiedzający stratobikes.cc  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W ramach stratobikes.cc  stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Odwiedzającego.

W ramach stratobikes.cc  stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stratobikes.cc  , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stratobikes.cc  

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stratobikes.cc  

• wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych stratobikes.cc  

• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Odwiedzającego ustawień i personalizację interfejsu Odwiedzającego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Odwiedzający, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

• reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Odwiedzającym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Odwiedzającego. Odwiedzający stratobikes.cc  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Odwiedzającego stratobikes.cc  . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator stratobikes.cc  informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych stratobikes.cc  

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Odwiedzającego stratobikes.cc  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stratobikes.cc  reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.